«زی» برندی پارسی است.

شفاف و راستین

به معنی زیستن، جان و حیات.

این نام دستچینی ست از درخت زندگی. داستان برند، قصه ای ست اسطوره ای که از معجزه و خیال سخن می گوید، بر پایه “زیبایی نهفته در آفرینش”. گویای این حقیقت که درعمق خلقت هر موجود و جنبنده ای میتوان زیبایی را یافت. مانند بازتاب زیبایی پری در آب و آیینه.

زی باور دارد انسان همانطور که هست زیباست. این سرشت ماست:

 خود را آنگونه که هستی دوست بدار،

آیینه را باور کن.

زی برندی با استانداردهای بالا و دارای کیفیتی قابلِ رقابت با برندهای نامی و برگزیده ست. محصولی که با سربلندی ایرانیست.

طراحیِ به روز، آراسته به کلام و شعرپارسی، هدیه ایست به پارسی زبانان و ایران دوستان.

تداوم کیفیت، پایه اصلی این برند است که نشانگر احترام ما به مصرف کننده می باشد.

گر آسمان بداند قدر تو بر زمین

در چشم آفتاب کشد خاک پای تو

آیینه را باور کن

آنچه به آن باور داشته باشی تبدیل به واقعیت زندگی تو خواهد شد... هر چند در ابتدا به نظر غیرممکن بیاید. خودت را آنطور که می‌پسندی و می‌خواهی باور کن. معجزه را باور کن. قدرت را باور کن... زندگیت را آنطور که می‌خواهی بساز، خودت را آنطور که دوست داری ببین. آیینه را باور کن. «زی» را باور کن.