کیت رنگ موی بلوند شماره 111
پلاتینه یخی

کیت رنگ موی شماره 110
بلوند پلاتینه شنی

کیت رنگ موی شماره 10
بلوند فوق روشن طبیعی

کیت رنگ موی شماره 9.22
بلوند مرواریدی

کیت رنگ موی شماره 9.1
بلوند یخی

کیت رنگ موی شماره 9
بلوند خیلی روشن طبیعی

کیت رنگ موی شماره 8.23
بلوند بنفش طلایی

کیت رنگ موی شماره 8.88
بلوند روشن دبل موکا

کیت رنگ موی شماره 8.1
بلوند ابریشمی

کیت رنگ موی شماره 8
بلوند روشن طبیعی

کیت رنگ موی شماره 7.34
بلوند عسلی کهربایی

کیت رنگ موی شماره 7.8
بلوند موکا