نمایندگان فروش

منطقهمسئولسمتشماره تماس
نماینده تهران و کرجخانم معصومیانهماهنگ کننده فروش021 - 47263251
نماینده آذربایجان شرقیخانم عابدیسرپرست فروش041 - 36302435-6, 36304071
نماینده اصفهان، یزد، کهکیلویه و بویراحمد شرکت زرسیما اسپادانا031 - 32327646, 32327647, 32327649
نماینده خراسانآقای وفاداررئیس شعبه051 - 36513420, 36513042
نماینده خوزستانخانم سعد نژادسرپرست فروش061 - 32907124-27
نماینده فارس و بوشهرخانم شاهین پورسرپرست فروش071 - 32427804-7
نماینده کرمان و هرمزگانخانم ادیبسرپرست فروش034 - 32752482
نماینده کرمانشاهشرکت آریا زیبا رو غرب083 - 38378053
نماینده گیلانآقای حسن پورسرپرست فروش013 - 33614884, 33603202, 33612650, 33612704
نماینده مازندران و گلستانخانم سالارفرسرپرست فروش011 - 32250959, 32258488